Tin mới nhất

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 31-03-2014 | 1:10 PM | 81405 Lượt xem

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư được thành lập theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Uỷ Ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2009 về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Khuyến ngư, thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa chỉ: Số 05- Phố Chiêu Hoa - Quận Kiến An - Hải Phòng

- Website: khuyennonghaiphong.gov.vn

- Email: khuyennonghp@gmail.com

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chịợn quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng thành phố Hải Phòng, chịu trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố và pháp luật về hoạt động khuyến nông của Trung tâm.

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng:

1. Chức năng: Khuyến nông, khuyến ngư, gồm các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ; chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Thông tin, tuyên truyền:

- Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thật và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản;

- Xuất bản tin khuyến nông, khuyến ngư, nông lịch, tờ rơi theo quy định của pháp luật, hướng dẫn và cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyền truyền khác.

2.2. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

Bồi dưỡng, tập huấn và dạy nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh doanh trong nông nghiệp, thuỷ sản;

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông, khuyến ngư, cán bộ chủ chốt của cơ sở, chủ trang trại, gia trại và người lao động nông nghiệp, thuỷ sản;

- Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài nước.

2.3. Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ:

- Xây dựng mô hình trình diễn về các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất;

- Xây dựng các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản;

- Chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn ra thực tế sản xuất trên diện rộng.

2.4. Tư vấn, dịch vụ:

- Tư vấn, hỗ trợ chính sách, pháp luật về đất đai, thị trường, khoa học công nghệ, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh về phát triển nông nghiệp, thuỷ sản;

- Dịch vụ trong các lĩnh vực: pháp luật, tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, giá cả đầu tư, tín dụng, xây dựng dự án, cung ứng vật tư kỹ thuật, thiết bị và các hoạt động khác có liên quan đến nông nghiệp, thuỷ sản theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn, hỗ trợ việc khởi sự doanh nghiệp nhỏ và vừa lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng, đào tạo lao động, huy động vốn, phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, và ngành nghề nông thôn;

- Tư vấn, giới thiệu phát triển ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, nghề muối ;

- Tư vấn, giới thiệu sử dụng nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn,

- Tư vấn, giới thiệu đổi mới tổ chức, cải tiến quản lý, hợp lý hoá sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, của tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2.5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông, khuyến ngư:

- Tham gia các hoạt động về khuyến nông, khuyến ngư trong các chương trình hợp tác quốc tế;

- Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông, khuyến ngư với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức quốc tế;

- Quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn từ bên ngoài, tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư tại địa phương.

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: