Tin mới nhất

Công văn số 341/SNN-TV về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh Đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2014

Ngày đăng: 26-04-2014 | 2:44 PM | 1495 Lượt xem

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 341/SNN-TV

V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh Đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: 

                  - UBND các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp;

                  - Chi cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư.

 

            Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay trên đồng ruộng trưởng thành sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2 đang vũ hoá rộ, mật độ trưởng hành phổ biến 2-3 con/m², cao 8-10 con/m²(Hoa Động, Dương Quan, Kênh Giang - Thuỷ Nguyên; Đoàn Xá, Hữu Bằng - Kiến Thuỵ; Tự Cường, Vinh Quang - Tiên Lãng; Thái Sơn, Tân Dân - An Lão; Quốc Tuấn, An Hoà - An Dương…).

          Trong thời gian tới, trưởng thành sâu Cuốn là nhỏ tiếp tục vũ hoá và đẻ trứng, sâu non xuất hiện và sẽ gây hại trên các trà lúa đang làm đòng, làm ảnh hưởng đến nắng suất lúa nếu không được phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Dự kiến diện tích lúa phải phòng trừ sâu Cuốn lá lứa 2 ước khoảng 24.575 ha tương đương 65% diện tích gieo cấy vụ Xuân (Vĩnh Bảo 6.000 ha; Tiên Lãng 5.500 ha; Thuỷ Nguyên 4.500 ha; Kiến Thuỵ, Dương Kinh, Đồ Sơn 4.000 ha; An Lão 3.500 ha; An Dương 1.000 ha; Kiến An 75…), tăng hơn 5.440 ha so cùng kỳ vụ Xuân 2013.

          Bệnh Đạo ôn đã xuất hiện và gây hại trên 625,5 ha lúa thời kỳ lá, cá biệt một số diện tích bị hại nặng đã bị lụi(0.5 ha).

          Ngoài ra, bệnh Khô vằn đã xuất hiện và gây hại trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm (2.220 ha), Rầy lưng trắng, Rầy nâu xuất hiện rải rác.

          Để bảo vệ năng suất lúa vụ Xuân năm 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

          + UBND các huyện, quận chỉ đạo các đơn vị liên quan phân công cán bộ kỹ thuật, bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình dịch hại trên đồng ruộng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

             - Đối với sâu Cuốn là nhỏ lứa 2: Thời gian phun trừ hiệu quả tập trung từ ngày 02/05/2014 - 06/05/2014; Những diện tích có mật độ sâu cao cần kiểm tra sau phun 3 ngày, nếu mật độ còn trên 20 con/m² cần hướng dẫn nông dân phun lại lần hai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

             - Đối với bệnh Đạo ôn gây hại cổ bông: Những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh thời kỳ lá (đặc biệt lưu ý giồng Nếp và BC 15) nếu trỗ trước ngày 15/05/2014 phải phun phòng bệnh Đạo ôn cổ bông bằng các loại thuốc đặc hiệu. Để phòng trừ bệnh có hiệu quả nên phun thuốc hai lần (lần thứ nhất khi lúa nứt bẹ, lần hai phun khi lúa trỗ bông xong hoàn toàn).

         Các loại thuốc sử dụng để phun trừ sâu Cuốn lá nhỏ và bệnh Đạo ôn cổ bông chỉ đạo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật.

           - Đối với chuột hại: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân tích cực áp dụng các biện pháp diệt chuột thủ công, đặc biệt củng cố các tổ đội diệt chuột, có chính sách khuyến khích nông dân diệt chuột để bảo vệ lúa vụ Xuân.

              - Tiếp tục theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại khác để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

          + Thanh tra các huyện, quận phối hợp chặt chẽ với thanh tra chuyên ngành BVTV, đội Quản lý thị trường và chính quyền các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

          + Yêu cầu Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tăng cường bộ phận kỹ thuật bám sát cơ sở (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

          + Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Bảo Hải Phòng tăng cường đưa tin, tuyên truyền để đợt phòng trừ sâu Cuốn lá nhỏ và bệnh Đạo ôn cổ bông đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ông Đỗ Trung Thoại

  PCT UBND Thành phố;    Để báo cáo

- Cục BVTV;

- Viện BVTV, TT BVTV phía Bắc;

- VP Thành uỷ, VP UBND Thành phố;

- Sở KH-ĐT, Sở TC;

- Đài PTTH Hải phòng, Báo Hải Phòng;

- GĐ, các PGĐ sở NN&PTNT;         

- Phòng NN-PTNT, Phòng Kinh tế các quận, huyện;

- Lưu: VP, phòng TT.

                                                                                 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Bùi Trọng Tuấn

 

 

 

 

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: