Tin mới nhất

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 02-08-2018 | 11:02 AM | 484 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ - TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020. Hết năm 2017, đã có 74 xã (53,24%) cơ bản đạt xã nông thôn mới (trong đó đã có 70 xã được công nhận đạt chuẩn), bình quân tiêu chí các xã đạt 16,45 tiêu chí.

 Kết quả đạt được: Thành phố Hải Phòng có 139/143 xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2017,  Hải Phòng có 74 xã cơ bản đạt  chuẩn nông thôn mới, trong đó có 70 xã đã   được công nhận đạt chuẩn (tăng 24 xã so với năm 2016), 04 xã còn nợ 01/49 chỉ tiêu nên chưa được công nhận. Số xã được công nhận theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2011 - 2015 là 46 xã, số xã công nhận theo Bộ tiêu chí 2016 - 2020 là 24 xã. Bình quân tiêu chí đạt 16,45 tiêu chí (tăng 1,41 tiêu chí so với năm 2016, tăng 10,69 tiêu chí so với năm 2011). Huyện đảo Cát Hải đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đang hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện.

 

 

Đường làng ngõ xóm được nông thôn mới

Về quy hoạch nông thôn mới:Năm 2012 có 100% số xã xây dựng nông thôn mới (139 xã) đã được phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Hiện nay, đang tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn Hải Phòng đã được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, bộ mặt nông thôn cơ bản được đổi mới, trong đó: 66,19% xã đạt tiêu chí giao thông (100% đường thôn xóm, trục chính nội đồng đạt chuẩn theo quy định); 100% xã đạt tiêu chí thủy lợi; 100% xã đạt tiêu chí điện; 55,40% xã đạt tiêu chí trường học; 57,55% xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 100% xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 100% xã đạt tiêu chí thông tin, truyền thông; 100% xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.

Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn:

Phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao: đã có 210  ha được thành phố thu hồi, giao cho Công ty VinEco; 04 huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo đã xây dựng 07 Đề án sẵn sàng quỹ đất thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 với diện tích 5.870 ha (trong đó có 03 Khu diện tích 590 ha và 42 vùng diện tích 5.280 ha). Có 07 doanh nghiệp đã được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và đi vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 292,4 ha; tổng vốn đầu tư là 1.124 tỷ đồng. Hiện tại có 12 doanh nghiệp đang khảo sát, hoàn thiện thủ tục đầu tư với tổng diện tích 1.390 ha; dự kiến vốn đầu tư 7.179 tỷ đồng.

Phát triển vùng sản xuất tập trung: Toàn thành có 184 vùng sản xuất tập trung với diện tích 14.763,5 ha; trong đó: 145 vùng sản xuất cây trồng, diện tích 13.988 ha; 08 vùng sản xuất chăn nuôi, diện tích 140,9 ha, 141 trang trại (34 trại lợn; 107 trại gà); 31 vùng sản xuất thủy sản,diện tích 634,6 ha. Hiện nay, các vùng sản xuất tập trung, 100% các tổ chức, cá nhân được tập huấn và đã áp dụng quy trình sản xuất an toàn; 20% vùng sản xuất được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn; 10% sản phẩm vùng sản xuất tập trung được chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2017 ước đạt 43,3 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm (theo chuẩn mới) ước đạt 2,72%.

 Về cải thiện môi trường nông thôn:Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết riêng về thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn. 71,94% xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm.

Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa: Hệ thống thiết chế văn hóa nông thôn đã phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa cho nhân dân. Nội dung và phương thức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở được đổi mới. Các thôn đã thành lập 972 đội văn nghệ, hơn 1.000 câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn nghệ. Số buổi hoạt động trung bình của mỗi nhà văn hóa xã từ 50 - 200 buổi/năm. 100% thôn, làng đã phát động xây dựng làng văn hóa.

Về giữ gìn an ninh trật tự nông thôn: Trên địa bàn các xã thành phố Hải Phòng không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước, tuyên truyền đạo trái pháp luật, hạn chế hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm so với năm 2016. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được củng cố, kiện toàn duy trì phát triển mạnh, nhiều mô hình mới có hiệu quả được đông đảo quần chúng tích cực tham gia, đồng tình ủng hộ. Có 82% xã đạt tiêu chí.

 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Triển khai thực hiện đồng loại tại 65 xã còn lại, có thêm 15 xã đạt xã nông thôn mới, phấn đấu có thêm 15 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới. Bình quân tiêu chí toàn thành phố đạt 17 - 17,5 tiêu chí.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà UBND thành phố đã đề ra. Với những kết quả đạt được trong 7 năm qua, nhất là trong năm 2017, Thành phố tiếp tục phấn đấu để từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới đến năm 2020./.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới

Link download: Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của thành phố Hải Phòng
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: