Tin mới nhất

Công văn số 31/KNKN-KTNN về việc tăng cường quản lý đồng ruộng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các giống lúa thuộc mô hình vụ Xuân 2014

Ngày đăng: 26-04-2014 | 9:20 AM | 1187 Lượt xem

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI PHÒNG

 

 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ

 

Số:  31 /KNKN-KTNN

 

V/v tăng cường quản lý đồng ruộng

 chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các giống lúa thuộc mô hình vụ Xuân 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 

 

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

 

 

Kính gửi: Trạm Khuyến nông Khuyến ngư các huyện

 

Đến thời điểm này các giống lúa ĐS1, HYT100, RVT, Nihonmai 1- Akita Komachi thuộc mô hình trình diễn vụ Xuân của Trung tâm đều đang biểu hiện thừa đạm, lá lúa xanh đậm, vươn dài, đan xen nhau, là điều kiện để nhiều đối tượng sâu, bệnh, phát sinh, phát triển gây hại. Giám đốc Trung tâm yêu cầu các Trạm tăng cường công tác quản lý đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa và diễn biến sâu bệnh hại, chỉ đạo đến các hộ nông dân tham gia, thực hiện tốt những biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích các giống trên lúa như sau:

1. Chăm sóc lúa trong các mô hình

Hiện nay các trà lúa thuộc mô hình đều có biểu hiện thừa đạm, đứng cái, làm đòng (phân hóa chủ yếu ở bước 3,4 và dự kiến lúa trỗ tập trung từ 15-20/5/2014), vì vậy cán bộ phụ trách mô hình yêu cầu các hộ dân tham gia mô hình không được bón thêm đạm hoặc dùng các chế phẩm khác có chứa đạm cho diện tích lúa; tập trung bón thúc đòng bằng kaliclorua lượng 3-4 kg/sào, thường xuyênduy trì mực nước từ 3-5 cm trên ruộng.

2. Phòng trừ sâu bệnh

- Đối với bệnh Đạo ôn: tiếp tục chỉ đạo phun trừ triệt để những diện tích lúa mới phát sinh bệnh, những diện tích lúa đã bị nhiễm giai đoạn lúa đẻ nhánh, bắt đầu phân hóa đòng, phải chỉ đạo nông dân phun phòng đạo ôn cổ bông. Có thể dùng một số loại thuốc đặc hiệu như: Kasai-S 92sc, Filia 525SC, Fuji-one 40WP...,tỷ lệ pha thuốc theo hướng dẫn trên bao bì. Đặc biệt chú trọng công tác phòng trừ hiệu quả đối với mô hình Liên kết sản xuất lúa, tiêu thụ sản phẩmtạixã Phả Lễ - huyện Thuỷ Nguyên.

- Đối với sâu Cuốn lá nhỏ: theo thông báo từ Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2 phát sinh phức tạp, thời gian vũ hóa kéo dài, thời gian dự kiến phun vào (30/4 đến 05/05/2014, ở nơi có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên, nên sử dụng các thuốc có nguồn gốc sinh học như:Abamectin 18EC, 36EC,50EC; Ebenzoate 5WG; Mahal 3,6EC... ), vì vậy cán bộ phụ trách mô hình phối hợp với cán bộ Trạm bảo vệ thực vật điều tra theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, phát sinh, phát triển của sâu Cuốn lá để xác định thời điểm phun trừ đạt hiệu quả cao nhất.

- Đối với bệnh Khô vằn: yêu cầu cán bộ Khuyến nông phụ trách mô hình, bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh, phát triển của bệnh, nếu thấy 20% số dảnh/m2 bị nhiễm, kịp thời hướng dẫn nông dân phun bằng một trong các loại thuốc: Validacin 5L, Anvil 5SC, Hecwin 5SC, Camilo 150 SC,... Có thể hỗn hợp thuốc trừ bệnh khô vằn với thuốc trừ sâu Cuốn lá nhỏ để giảm số lần phun nếu 2 đối tượng trên cùng cần phòng trừ.

- Đối với Chuột hại: tham mưu, tư vấn cho địa phương giai đoạn này nên thành lập tổ diệt chuột (đào, săn bắt thủ công hoặc dùng bẫy bán nguyệt đặt trên lối đi lại thường xuyên của chuột) để diệt có hiệu quả.

- Đối với sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng: theo dõi diễn biến và chỉ phun trừ khi đến ngưỡng, nên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

3. Tổ chức thực hiện

Trạm Khuyến nông Khuyến ngư các huyện thực hiện mô hình tập trung chỉ đạo nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa, phối hợp với cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh hại để kịp thời chỉ đạo nông dân phòng, trừ có hiệu quả.

Cán bộ phụ trách mô hình ở các huyện trực tiếp phối hợp với các Trạm theo dõi, chỉ đạo sát sao; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, các PGĐ TT;

- Lưu: VT, KTNN.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

       (đã ký)

 

 Đoàn Hữu Thanh

 

 

 

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: