Tin mới nhất

Công văn số 24/SNN ngày10 tháng 3 năm 2015 của SNN về việc tổ chức lấy ý kiến văn dự thảo Bộ luật dân sự

Ngày đăng: 12-03-2015 | 8:19 AM | 956 Lượt xem

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
 

 


Số: 24  KH-SNN

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa  đổi)

Căn cứ  Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự ( sửa đổi); Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự( sửa đổi);

Thực hiện Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự ( sửa đổi) trên địa bàn thành phố;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các  phòng, đơn vị trực thuộc Sở đối với dự thảo Bộ Luật dân sự ( sửa đổi).

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:   

- Tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia góp ý đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi);

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời  gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

- Việc tổ chức lấy ý kiến phải thực hiện rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến bộ, chất lượng, tổng hợp đầy đủ, chính xác.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, tiến bộ nêu trong Kế hoạch này, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) được thực hiện với hình thức thích hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

II. Đối tượng , nội dung, hình thức lấy ý kiến

1.Đối tượng lấy ý kiến:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

2. Nội dung lấy ý kiến:

2.1. Lấy ý kiến toàn bộ nội dung của dự thảo:

- Quy định chung;                                  

- Quyền sở hữu và các vật quyền khác;

- Nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế;

- Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;

- Điều khoản thi hành;

- Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự.

2.2. Tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến: được xác định trong Phục lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật dân sự(sửa đổi).

2.3. Lấy ý kiến chuyên sâu các nội dung về:chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; quyền sở hữu, các quyền dân sự.

3. Hình thức:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Bộ Luật dân sự ( sửa đổi) trên cổng thông tin điện tử của Sở

(http://haiphong.gov.vn/)

 

- Việc tham gia góp ý vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) trong cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng các hình thức sau:

+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

+ Góp ý bằng văn bản.

III. Thời gian lấy ý kiến và báo cáo kết quả, tổng hợp ý kiến.

1. Thời gian lấy ý kiến

- Các phòng, đơn vị lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình từ ngày 06/3/2015 đến hết ngày 19/03/2015.

- Sau thời hạn trên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các phòng, đơn vị tiếp  tục đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) thì gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 20/4/2015 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư: boluatdansu@moj.gov.vn.

2. Báo cáo kết quả, tổng hợp ý kiến

- Báo cáo kết quả, tổng hợp ý kiến tham gia đối với dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) của các phòng, đơn vị được thực hiện theo mẫu đề cương Báo cáo tại công văn số 80/STP-VQPPPL ngày 12/02/2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

- Các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo gửi về Sở qua phòng Pháp chế để tổng hợp:

+ Văn bản giấy gửi về Phòng Pháp chế theo địa chỉ: Số 05, Chiêu Hoa. Kiến An, Hải Phòng.

+ Văn bản điện tử gửi về hòm thư điện tử:phapchennhp@gmail.com

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

- Tổ chức phổ biến nội dung dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các phòng, đơn vị, tổng hợp báo cáo(theo mẫu) gửi về  Sở qua phòng Pháp chế trước ngày 20/03/2015 để tổng hợp báo cáo theo đúng tiến độ.

- Kinh phí phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) do các phòng, đơn vị chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên đã được giao để tổ chức lấy ý kiến.

- Các đơn vị trực thuộc có cổng thông tin điện tử thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị mình.

2. Phòng Pháp chế, Văn phòng Sở

- Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) cho các đơn vị, phòng thuộc Sở.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, lấy ý kiến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Giao phòng Pháp chế Sở dự trù kinh phí tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) theo quy định để thực hiện.

-  Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát đôn đốc các phòng, các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia về Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chính trị quan trọng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các phòng cần tập trung đôn đốc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện, đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian theo yêu cầu.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị tổ chức trao đổi với phòng Pháp chế Sở để được hướng dẫn hoặc báo cáo Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết để triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND (để b/c)

- Sở Tư pháp (để b/c)

- GĐ, các PGĐ (để b/c).

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Lưu: VT, PC.       

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đãký)

 

 

Đinh Công Toản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: